الگوی مدیریت پژوهش و فناوری در بستر نظام نوآوری

نوع نشریه: