XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX الگوی مدیریت پژوهش و فناوری در بستر نظام نوآوری | موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

الگوی مدیریت پژوهش و فناوری در بستر نظام نوآوری

نوع نشریه: