ا (5) | ب (2) | ت (3) | ج (3) | د (5) | ش (2) | ف (1) | م (3) | ن (1)
عنواننزولی نویسندگان مترجمان دسته بندی
ارتباط راهبردی دکتر حسام الدین آشنا کیفیت و استاندارد
استانداردسازی دیرهنگام و هم پایی فناورانه
استانداردسازی یک رویکرد بین رشته ای
الگوی مدیریت پژوهش و فناوری در بستر نظام نوآوری
اکتساب دفاعی: تجربیات موفق بین المللی
بازدارندگی پیچیده؛ راهبردی در عصر جهانی
بررسی امکان و چگونگی امکان پذیری آینده پژوهی اسلامی
تدوین ره نگاشت برای راهبرد و نوآوری
توانمندسازهای فناوری و نوآوری برتری در سال 2030
توسعه محصول جدید
جنگ سایبری: ایجاد پایه و اساس علمی
جنگ سایبری: تکنیک ها، تاکتیک ها و ابزارها برای فعالان حوزه امنیت
جنگ های ترکیبی؛ مروری بر ادبیات
دانستنی های نقش رهبری در مدیریت پروژه
دانشنامه آینده پژوهی جلد اول
دانشنامه آینده پژوهی جلد دوم
درآمدی بر قدرت هوشمند
دستنامه ترسیم شایستگی ها
شناخت توزیع شده
شیفته کردن قلب و ذهن کارکنان ـ چاپ دوم
فصلنامه علمی ترویجی دانش فضایی
مدل های نوآوری: فراهم ساختن راهکارهای جدید ...
مقررات و استانداردهای ایمنی فضایی
مهندسی سیستم ها
نظام نوآوری دفاعی چین