عنوان مقاله                                             مترجم يا نويسنده                                                 تاريخ انتشار ...سایر مقالات                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                               سایر مقالات

  ارزش و ماهيت مديريت استراتژيك

  الگوي مديريت استراتژيك

  خصوصيات استراتژيستهاي موفق

  گذري اجمالي بر درسهاي استراتژيك

  برنامه‌ريزي استراتژيك و رويكردهاي

  استراتژي علوم و تكنولوژي دفاعي آمريكا

  استراتژي نوين علوم و تكنولوژي دفاعي

  استراتژي علم و تكنولوژي دفاعي آمريكا

  استراتژي علوم و تكنولوژي دفاعي آمريكا

  اطلاعاتي تازه درباره استراتژي علوم و

  برنامه تكنولوژي هاي كليدي وزارت دفاع

  مروري بر تكنولوژيهاي كليدي وزارت

  ايالات متحده وضعيت خود را در

  تدوين دكترين اطلاعاتي توسط وزارت دفاع

  برنامه بلندمدت شوراي ملي تحقيقات كانادا

  سياست علمي كانادا و نقش دانشگاه

  نگاهي بر خط‌مشي علوم و تكنولوژي در

  سياست تحقيق و تكنولوژي در ژاپن

  قانون پايه‌اي علم و تكنولوژي ژاپن

  مباني سياستهاي علم و تكنولوژي فرانسه

  ضرورت تدوين يك استراتژي صنعتي

  تدوين استراتژي علوم و تكنولوژي دفاعي

  استراتژي نظامي ملي آمريكا در دوران پس

  علوم نظامي و نقش آنها در تدوين استراتژي

  تكنولوژي: تعاريف، انواع و اقسام، خانواده‌ها

  استراتژي تكنولوژي: معني و مفهوم،

  شناخت تكنولوژي: يكي از پيش‌نيازهاي

  تكنولوژي علمي: تكنولوژي دومنظوره

  علوم و تكنولوژي دفاعي: طرح موضوع

  ادغام تكنولوژي و روشهاي نوين تحقيق و

ضرورت شبكه‌سازي در ارزيابي تكنولوژي

  تكنولوژي و معماي توسعه

  تحقيق وتوسعه دفاعي: وابستگي يا استقلال

  با تكنولوژي طراحي مكانيزه يا اتوماسيون

  توليد قطعات تكنولوژي برتر در مراكز

  نقش علوم و تكنولوژي در توسعه ملي

  برخي اصول ناظر بر تدوين و اجراي

  نقش مخابرات در عمليات طوفان صحرا

  مخابرات نظامي آمريكا (مروري بر سيستم

  شبكه هاي مخابرات نظامي و نقش آنها در

  رفع نيازهاي دفاعي وزارت دفاع آمريكا

  شش سياست ابتكاري كلينتون در پيشبرد

  مصاحبه با مدير دفتر سياست‌گذاري علم و

  معرفي دانشگاه نظامي آمريكا

  تجزيه و تحليل منتقدانه سياست كلان

  بررسي تطبيقي سياستهاي كلان تكنولوژي

  سيري در سياست علم و تكنولوژي شش

  شيوه طراحي استراتژي دفاعي براي

  مروري بر سازمان ستاد وزارت دفاع

  بنيه تكنولوژي دفاعي ايالات متحده آمريكا

  تكنولوژي و مديريت علمي ـ پژوهشي فردا

  تكنولوژي حياتي عام: براي شكوفايي

  امام و خودكفايي نظامي

  تكامل سازمان؛ لازمه بقا

  مقدمات و تمهيدات در تجديد ساختار بهينه

  نظريه منطق فازي

  پند تاريخ: داستان ضرب اولين سكه اسلامي

  كار گروهي: حقيقت يا افسانه

  دقايقي با نامداران علم و دانش

  كميته‌ها و نشستها

  وقت خود را چگونه مديريت كنيم؟

  استانداردسازي در نظام آموزش عالي

  كاهش هزينه در مقابل مديريت هزينه

  مديريت پروژه (كتاب)

  يورش فكري: گامي مؤثر براي حل مسائل

  فنون هم‌انديشي

  تحقيق و توسعه: تعاريف و مرزها

  مديريت تحقيق

  مشكلات، راه حلها و روندها در سازمانهاي

  مباني مديريت پروژه و مهندسي سيستم

  سازمانهاي يادگيرنده: الگويي براي ايجاد و

  مطالعه و بررسي مستمر امكانپذيري پروژه

  فن مديريت مطالعات امكانپذيري

  دوره‌هاي مديريت تكنولوژي

  روش بهينه انتخاب پروژه‌هاي تحقيقاتي

  تحقيق و توسعه: 20 كتاب؛ 20 ديدگاه

  سازماندهي تحقيقات در يك جامعه

  مديريت حقوق مالكيت معنوي

  مديريت دانش: نياز نوين مديريتـ

  كارشناسي ارشد مديريت تحقيق و توسعه

  درآمدي بر معني و مفهوم فرهنگ

  ويژگيهاي مهندس ايده‌آل

  خلاقيت و انسانهاي خلاق

  طرح ايجاد هسته سنجش استعدادها و

  آيا مي‌توان موتورهاي خاموش انساني را

  ايجاد شرايط مساعد براي رشد كاركنان:

  انجام تحقيق و مديريت تحقيق: دو دنياي

  مديريت بر مديريت‌ناپذير: مديريت

  مديريت بر هوشهاي پرورش يافته: مديريت

  پرورش مهارتهاي مديريتي در مهندسان و

  آشنايي با پنج مؤسسه تحقيق و توسعة

  ناسدا: آژانس ملي توسعه فضايي ژاپن

  توسعة مؤسسات تحقيقاتي ممتاز: ابتكار

  آشنايي با مفهوم كانون تفكر ـ‌مطالعة

  كانونهاي تفكر: نهادهاي ويژه سياست

  مفاهيم و الفباي بهره‌وري

  مديريت كيفيت فراگير (TQM)

  راهنماي پي‌ريزي مديريت كيفيت فراگير

  درخت كيفيت

  سطوح سه گانة كيفيت در سازمان:

  ارتباط بين استانداردسازي و كيفيت

  مديريت كيفيت فراگير در سيستمهاي دفاعي

  مفاهيم كيفيت: گزارش يك نشست تخصصي

  اقدامات لازم جهت توفيق برنامه‌هاي كيفيت

  سنجش كيفيت فعاليتهاي تحقيق و توسعه

  مطالعه‌اي پيرامون بهبود كيفيت تحقيق و

  سنجش بهره‌وري تحقيق و توسعه

  برنامه‌ريزي براي ارتقاي بهره وري تحقيق

  ديدگاههاي رئيس ناسا درباره كيفيت، بهره

  اندازه‌گيري بهره‌وري مهندسان و محققان

  بهره‌وري سازمانها و واحدهاي تحقيقاتي

  مدلهاي اندازه‌گيري بهره‌وري

  رويكرد جامع تجزيه و تحليل بهره‌وري

  راهبردهايي براي بهبود بهره‌وري كاركنان

  پرورش گروههاي كاري براي بهبود

  برنامه‌ريزي راهبردي: گامي خطير در

  يازده گام براي موفقيت در برنامه‌هاي نوين

  شانزده اصل راهبردي بهره‌وري و كيفيت

  اندازه‌گيري بهره‌وري با رويكرد فني و

  تأكيد مديريت كيفيت فراگير بر توجه به

  بهره‌وري: برنامه يا راهبرد سازماني،

  جايگاه بهره‌وري در معيارهاي عملكرد

  بهره‌وري سرمايه‌ ها بزرگ، درسي

  فرهنگ سازماني: بستر حركتهاي بهره‌وري

  تبصره 35 و عوامل مؤثر در حركتهاي

  اندازه‌گيري بهره‌وري كاركنان ستادي از

  اندازه‌گيري يا بهبود بهره‌وري: كداميك

  دانش، فناوري و بهره‌وري

  برنامه‌ريزي، مهمترين گام در بهره‌وري

  بهره‌وري، انتخاب يا ضرورت

  آينده‌پژوهي

  آينده‌پژوهي به منزله دانشي كاربردي

  آينده‌پژوهي در دانشگاهها

  طرح دو ديدگاه در مورد آينده جهان در

  مالزي راه آينده: چشم‌انداز 2020

  سمت و سوها در مديريت، سازماندهي و

  روندها در تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي

  دانشگاه 2050: سازماني براي پرورش

  جنگهاي بيولوژيك وتهديدات آينده

  تكنولوژي ريزپردازنده‌ها در سال 2020

  انرژي خورشيدي در هزاره جديد

  تكنولوژي ژن درماني

  بزرگراه فضايي اطلاعات

  جهاني شدن، تجارت اسلحه و نهضت صلح

  مؤسسه بين‌المللي تحقيقات صلح استكهلم

  سايبرنتيك و جنگهاي اطلاعاتي                                                                        

  يادگيري براي هزاره نوين: چالشهاي

  نوانديشي براي هزارة نوين: مفاهيم، روشها

  تأثير مشوقهاي دولتي بر نوآوريهاي صنعتي

  نوآوري به ميزان بالا و تكانه حاصل از

  شبكه‌هاي نوآوران: تلفيقي از چند مبحث

  تجاري‌سازي نوآوريهاي تكنولوژيكي حمايت

  حفظ نوآوري در شركتهاي نوظهور داراي

  سياستهاي مربوط به منابع انساني براي

  نوآوريهاي تكنولوژيكي موفقيت‌آميز

  نوآوري و خلق محصولات جديد

  مديريت و جامعه‌شناختي نوآوري

  مديريت نوآوري صنعتي: مفاهيم و تكاليف

  فروماندگي آمريكا در صورتبندي و نگارش

  استراتژي امنيت ملي آمريكا(1991)

  سرمايه‌گذاري در امنيت ملي براي توسعة

  امنيت ملي و قدرت نظامي: نقش پشتيباني

  امنيت ملي و قدرت نظامي: نقش شرايط

  استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

  تحول دفاعي: امنيت ملي در قرن بيست

...سایر مقالات

سایر مقالات